Nieuws overzicht
Nieuws overzicht
Gepensioneerden zijn de dupe van de 'taxshift'

Weinig koopkrachtverhoging voor gepensioneerden

De regering klopt zichzelf met haar ‘taxshift’ op de borst dat ze de koopkracht verhoogt. Wij stellen met OKRA nochtans vast dat dit voor gepensioneerden lang niet altijd klopt.

  • Bij de stapsgewijze hervorming van de inkomensschijven zien we eigenlijk dat alleen personen met een relatief hoger pensioeninkomen een voordeel kunnen doen. Wie bijvoorbeeld geen belasting betaalt op zijn pensioen, en dit zijn de lagere categorieën, valt volledig buiten deze maatregel. 
  • Bij de verruiming van de algemene  belastingvrije som wordt vanaf aanslagjaar 2019 gepensioneerden bewust geen voordeel toegekend, door tegelijkertijd de belastingvermindering voor pensioenen extra te verlagen.
  • Dit is natuurlijk wraakroepend omdat pensioengerechtigden mee voor de  financiering zorgen. Zij betalen ook hogere BTW, accijnzen, taksen, … en dragen ook de gevolgen van de miljarden besparingen in de sociale zekerheid. 
Kortom gepensioneerden zijn de dupe van de ‘taxshift’.

 

Daarnaast zien we dat andere koopkrachtverhogingen, zoals indexeringen en de toepassing van de welvaartsenveloppe, soms ook problematisch blijken te zijn.

  • Het meest perverse voorbeeld zien we terug in de toepassing van de bijkomende belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomens. Een bijzonder ingewikkelde fiscale constructie die nog te veel onder de radar blijft. Naar schatting 128.000 gepensioneerden komen hiermee in aanraking. Elke pensioenverhoging die voor hen wordt doorgevoerd, bijvoorbeeld via de index of welvaartsenveloppe, wordt grotendeels weg belast. Nochtans is dit net de categorie die zulke verhogingen het meest nodig heeft!
  • Soms ligt deze belasting zelfs hoger dan 100% omdat de gemeentelijke belasting hier nog bovenop komt. Dit heeft als gevolg dat men netto er zelfs op achteruit bij een pensioenverhoging. Minister Van Overtveldt heeft in juli een voorlopige oplossing uitgewerkt, nadat de eerste poging in 2015 mislukt was. Dit maakt wel dat deze gepensioneerden er in de toekomst netto niet langer op achteruit zullen kunnen gaan, maar deze genieten desondanks nog steeds niet van een degelijke koopkrachtverhoging.
  • OKRA pleitte liever voor een maximale oplossing voor de mensen in deze schijf, waarbij de fiscale afroming verdwijnt.

 

Ondertussen proberen de bevoegde ministers in hun communicatie ons van een sociaal gelaat te overtuigen met zogenaamde compensaties. Uiteindelijk komt hier nooit veel van in huis.

  • Bij de indexsprong 2015  werd de gepensioneerden 127 miljoen euro beloofd, uiteindelijk gingen deze naar de fiscale werkbonus.
  • Daarnaast schermt de regering dikwijls met de pensioenverhogingen in welvaartsenveloppe, maar deze is louter het wettelijk verankerd mechanisme waarmee pensioenen aan de stijging van de lonen kunnen worden aangepast.  De regering bespaarde hier zelfs 161 miljoen euro op, door de enveloppe voor 2017-2018 met een kwart te verminderen.
  • Het enige dat overblijft is de 50 miljoen euro waarmee tweemaal de verhoging van de minimumpensioenen wordt bekostigd.  Maar enkel voor wie een volledige loopbaan (45 jaren) heeft gewerkt, slechts 11% van de gepensioneerden en veelal mannen, …

 

De regering voert volgens OKRA allerminst een sociaal pensioenbeleid.

Terug naar overzicht